Technical Staff

 

Sh. C.G Chandrashekharan, Senior Technical Assistant


 


Sh. Rajesh Mehta, Technical Assistant 

 

 

Sh. Ramvir Singh , Laboratory Assistant

 

 

 Sh. Manoranjan Singh, Laboratory Attendant

 

 

 

Sh. Deepak Mishra, Laboratory Attendant